HOME  |   PROMOTIES  |   BASE Dry'n Air Technologie  |   REGISTREREN  |   INLOGGEN  |   CONTACT  |  
ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMEEN

Wij danken u voor uw bezoek aan www.workwear-shop.be (hierna genoemd “de website”).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten op deze website.

De termen “u” en “uw” in deze Algemene Voorwaarden verwijzen naar de personen die producten kopen via deze website.

Deze Algemene Voorwaarden, samen met ons Privacybeleid en de gebruiksbepalingen welke op de website kunnen worden nagelezen, omvatten de gehele overeenstemming tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van deze website. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden bijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door workwear-shop.be is ingestemd.


TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDHEID

Door te bestellen aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, deze Algemene Voorwaarden die een wettig bindende overeenkomst vormen tussen u en workwear-shop.be.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen door ons aangepast worden zonder dat hier een specifieke kennisgeving voor vereist is.

Deze voorwaarden en de transacties die onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan en worden uitgelegd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.Betwistingen met betrekking tot of voortvloeiende uit deze voorwaarden en/of transacties die onderworpen zijn aan deze voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Gent.

Workwear-shop.be is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.


LEEFTIJDSGRENS

Deze website is bestemd voor zakelijke en commerciële doeleinden. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften kan workwear-shop.be geen bestellingen leveren aan personen onder de 18 jaar.


PRIJZEN

De prijzen voor de producten op de website zijn inclusief 21% Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). Bij de afrekening worden de prijzen exclusief BTW vermeld en wordt de BTW die van toepassing is in het land waarnaar de producten worden verzonden, opgeteld.

Verzendkosten worden per bestelling in rekening gebracht. De exacte verzendkosten zijn afhankelijk van het land waarnaar uw bestelling wordt verzonden. Voor gedetailleerde tarieven per land, zie de link naar de FAQ-pagina op deze website. BTW, verzendkosten en alle overige belastingen, heffingen of toeslagen van welke aard ook die worden opgelegd door een overheidsinstantie worden opgeteld bij het totaalbedrag van uw aankoop.

De prijzen zoals vermeld op de website zijn onder voorbehoud en onderhevig aan verandering. Wij behouden ons het recht voor om prijzen ten alle tijde te wijzigen zonder enige kennisgeving. De prijzen zoals op enig moment vermeld op de website zijn slechts geldig op dat moment. De prijzen zijn zonder verbintenis voor wat nabestellingen betreft. Speciale aanbiedingen zijn slechts tijdelijk geldig.

De koper is de prijs verschuldigd die workwear-shop.be in haar orderbevestiging aan hem heeft medegedeeld. Hoewel de website met zorg wordt samengesteld kan het voorkomen dat de prijsinformatie fouten bevat. Wij zijn niet gebonden aan ons aanbod en wij behouden ons het recht voor om uw aankoop te annuleren in geval van spellingsfouten, prijsfouten of andere fouten in de informatie op de website. Evidente onjuistheden kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door workwear-shop.be worden gecorrigeerd.


BESTELLING & LEVERING

Workwear-shop.be zal de grootste zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen en verzenden van bestellingen. Bestellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geplaatst.

We kunnen een bestelling enkel uitvoeren wanneer het leveringsadres een huisadres of kantooradres is in één van de landen waarnaar wij leveringen uitvoeren. Zie de link naar de FAQ-pagina op deze website voor een lijst van deze landen.

Een bestelling wordt gedaan zodra u klikt op de knop ‘bestelling bevestigen’ in het bestelproces. Uw bestelling wordt naar ons verstuurd zoals getoond op het scherm. Zodra wij uw bestelling ontvangen hebben, wordt u een geautomatiseerde ontvangstbevestiging verstuurd aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens uw bestelproces. Deze e-mail bevat uw bestelnummer en de bijzonderheden van uw aankoop. De koopovereenkomst is nu geldig gesloten. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Wij houden ons het recht voor om de overeenkomst zonder enige schadevergoeding te verbreken. Een voorbeeld van situaties waarin wij gerechtigd zijn dit te doen :

- het product/de producten is/zijn niet beschikbaar en/of op voorraad;

- de faktuurinformatie die u heeft verstrekt is niet correct of kan niet gecontroleerd worden;

- uw betaling wordt niet bevestigd/goedgekeurd door onze geautomatiseerde betalingsbevestigingsdienst;

- de getoonde prijs van het product/de producten was onjuist; of

- wij konden niet leveren aan het door u opgegeven adres

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, kunnen wij bepaalde controles uitvoeren voordat de bestelling wordt uitgevoerd. Deze controles bestaan bijvoorbeeld uit het controleren van uw adres, kredietwaardigheid en eventueel BTW-nummer. Uw bestelling wordt pas definitief en uitgevoerd na ontvangst van integrale betaling van het verschuldigde bedrag.

Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijde de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk en zonder enige schadevergoeding, eenzijdig te ontbinden door middel van eenvoudige kennisgeving bij overmacht, onmogelijk te leveren, ingevolge heirkracht, faillissement, concordaat, vereffening, beslag op goederen en solvabiliteitsproblemen van de koper.

Wanneer u een bestelling plaatst en daarna het contract verbreekt, dan hebben wij de keuze, ofwel de uitvoering van de bestelling te vorderen, ofwel de verkoop als verbroken te aanzien en een herleidbare schadevergoeding te eisen gelijk aan 30% van de bestelde producten.

Alle artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is houden wij uw bestelling aan en brengen wij u op de hoogte van latere aanlevering. Het kan echter voorkomen, dat een artikel definitief is uitverkocht. In dat geval krijgt u daarvan bericht.

De voorraad die op de website weergegeven wordt, is niet bindend en ingeval van voorraadverschil primeert de lokale voorraad van workwear-shop.be

Uw bestelling wordt verstuurd per DPD Express Service en wordt op uw naam en voor uw rekening aangeleverd op het door u aangegeven adres. Als u niet thuis bent ontvangt u een bericht voor afhaling van uw pakket. U kunt er zeker van zijn, dat wij gebruik maken van een kwaliteitsvolle verpakking. Workwear-shop.be levert indien het bestelde in voorraad is uiterlijk binnen 10/tien werkdagen na uw bestelling. Workwear-shop.be is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertijden. De vermelde leveringsdata zijn indicatief; het louter verstrijken ervan vernietigt het contract niet.

De klant is verplicht elke adreswijziging onmiddellijk en schriftelijk aan workwear-shop.be te melden. Zodra de te leveren produkten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

In geval van levering op afroep is het faktuurbedrag van de totale bestelling te betalen voor de eerste bestelling kan worden geleverd. Indien het voor de verkoper onmogelijk is om de produkten aan te leveren (door bijvoorbeeld weigering van in ontvangst te nemen) kan hij zonder ingebrekestelling noch gerechterlijke tussenkomst de overeenkomst verbreken, zonder afbreuk aan zijn recht tot schadevergoeding. Kosten en risico van opslag van de produkten vallen volledig ten laste van de koper en dienen vereffend te worden vooraleer de produkten worden vrijgegeven. Alleszins heeft workwear-shop.be het recht de produkten te faktureren.


BETALING & EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het door u verschuldigde bedrag dient bij vooruitbetaling voldaan te zijn, d.w.z. voordat u de bestelling heeft ontvangen. Betaling kan geschieden per kredietkaart of bankoverschrijving. Deze betaalwijzen worden duidelijk uitgelegd op de FAQ-pagina. Cheques, wissels of andere betaaltechnieken worden niet aanvaard. Levering vindt plaats nadat wij het integraal verschuldigd bedrag hebben ontvangen. De koper wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat deze volledig betaald zijn.

Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.


RETOURNEREN

Produkten dienen bij levering nauwkeurig gecontroleerd te worden. Indien u, na aanvaarding van de levering, niet tevreden bent met uw bestelling dan kan u de produkten retourneren. Dit geldt eveneens voor de verborgen gebreken.

Overige, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kleur, kwaliteit, maat, gewicht, en ontwerp, vormen geen aanvaardbare grondslag voor klachten.

1. De bedenktermijn bedraagt 7/zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering. Indien de klant de artikelen die hij ontving op proef langer dan 7/zeven werkdagen behoudt, wordt hij geacht de betreffende artikelen te hebben gekocht.

2. Om -waar toepasselijk- van het verzakingsrecht gebruik te maken, dient de klant binnen de wettelijke voorziene termijn dit aan workwear-shop.be schriftelijk ter kennis te brengen en de artikelen binnen voormelde termijn in dezelfde staat en in de oorspronkelijke verpakking inclusief aangehechte etiketten aan workwear-shop.be terug te zenden, en dit samen met vermelding van zijn bankrekeningnummer, De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.

Het retourartikel moet u perfect verpakt en voldoende gefrankeerd terugzenden aan :

Workwear-shop.be - De Pintelaan 367 - B-9000 Gent - BELGIUM

Op het postkantoor van uw keuze kunt u gratis een formulier bekomen als bewijsstuk van terugzending van een postorderzending. Bewaar dit document zorgvuldig om misverstanden bij eventuele vermissing te voorkomen. Bij omruiling worden geen verzendkosten in rekening gebracht. In alle andere gevallen zijn de normale bijdrage in de verzendkosten verschuldigd.

Workwear-shop.be is nimmer aansprakelijk voor enige schade (diefstal of verlies daaronder begrepen) die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

3. Kleding en andere produkten kunnen op grond van het verzakingsbeding geretourneerd worden, mits :

- de produkten noch gewassen noch gebruikt zijn op welke manier dan ook;

- de produkten in ongeschonden staat zijn;

- de produkten in hun originele onbeschadigde verpakking zitten (een voorzichtig geopende verpakking wordt niet als beschadigd beschouwd);

- het produkt volledig is, d.w.z. inclusief alle toebehoren, etiketten, afneembare zakken, ….

Het volgende mag niet geretourneerd worden :

- produkten waarmee geknoeid is;

- produkten die op welke manier dan ook gepersonaliseerd zijn;

- produkten gekocht in winkels anders dan de internetwinkel www.workwear-shop.be

4. Van het recht van retour zijn uitgezonderd die produkten waarvan de verpakking werd vernietigd. De klant beschikt in dat geval niet over een bedenktermijn en kan niet verzaken aan de aankoop. Sommige produkten die voorzien zijn van een veiligheidsverpakking kunnen slechts binnen de bedenktermijn geretourneerd worden mits de veiligheidsverpakking ongeschonden is. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan de klant niet meer verzaken aan de aankoop.

5. Indien een artikel technisch defect is bij levering, dan kunt u voor gratis vervanging contact opnemen met onze afdeling Klantenservice op info@workwear-shop.be binnen de termijn van 7/zeven werkdagen.

De waarborg op de door ons geleverde produkten beperkt zich tot deze ons toegekend door onze leveranciers. En kan in geen geval aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding, interesten of schadeloosstelling.


AANSPRAKELIJKHEID

Workwear-shop.be aanvaardt geen aansprakelijkheid tegen u voor enige schade en is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel of van de desbetreffende artikelen.


OVERMACHT

In geval van overmacht is workwear-shop.be niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. Workwear-shop.be is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, natuurramp, handeling uwerzijds, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, embargo of andere overheidsmaatregelen, arbeidsconflicten, onvermogen om noodzakelijke arbeidskrachten, materialen of productiefaciliteiten in te zetten of, zonder hiermee het voorgaande te beperken, enige andere vertragingen die buiten de macht van workwear-shop.be liggen.


DIVERSE BEPALINGEN

De website is een online winkelplatform, eigendom van Arduque bvba, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te De Pintelaan 367 – 9000 Gent, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ondernemingsnummer en met BTW-nummer BE 0879.071.408.

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan workwear-shop.be op voormeld adres of naar het e-mail adres info@workwear-shop.be.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de koper en workwear-shop.be met betrekking tot de erin opgenomen materie.


Euro Safe Shop trustmark0 artikelen  |  0.00


Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief :
Naam

E-mail

Algemene voorwaarden
Privacy Policy
Disclaimer